PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE "PRÁZDNINY"

§ 1 Všeobecné ustanovenia

1.Tieto pravidlá propagácie "PRÁZDNINY" (ďalej len "Pravidlá") definujú pravidlá propagácie organizovanej pod názvom "PRÁZDNINY" (ďalej len "Akcia"). 2.Organizátorom Akcie je MEXTRA, Małgorzata Jaremko, Piotr Domiański, Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP číslo 7543039263. Partnermi sú podnikatelia zapísaní v Centrálnom registri hospodárskych činností - Małgorzata Jaremko NIP číslo 7491959714, Piotr Domiański NIP číslo 7492080964. (ďalej len: Organizátor).

§ 2 Trvanie Akcie

Akcia trvá od 27.06.2022 až do 31.07.2022.

§ 3 Predmet a pravidlá Akcie

1. Akcie sa môžu zúčastniť podnikatelia alebo fyzické osoby (ďalej len "Účastníci"), ktorí počas akcie nakupujú produkty od Organizátora v minimálnej výške 500 (bez DPH). 2. Každý účastník, ktorý počas akcie splní podmienky uvedené v § 3 ods. 1 Pravidiel, má nárok na 5% zľavu. 3. Zľava bude účtovaná automaticky. 4. Účastník nie je oprávnený previesť uvedenú 5% zľavu na peňažný ekvivalent alebo inú výhodu.

§ 4 Zásady ochrany osobných údajov

1. Správcom osobných údajov účastníkov akcie je Organizátor. Organizátor bude spracovávať osobné údaje účastníka na účely súvisiace s organizáciou Akcie po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností Organizátora vyplývajúcich z Pravidiel a v súlade s ustanoveniami § 23 ods. 1, bod 2 zákona z 29. augusta 1997 O ochrane osobných údajov. 2. Účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, má právo na prístup, zmenu, opravu, žiadosť o ukončenie spracúvania údajov a namietať za podmienok ustanovených v zákone z 29. augusta 1997 O ochrane osobných údajov.

§ 5 Záverečné ustanovenia

1.Pravidlá Akcie sú k dispozícii v sídle organizátora a na www.sklep.mextra.pl. 2. Objednaním produktu v rámci Akcie Účastník potvrdzuje, že si prečítal tieto Pravidlá a akceptuje všetky ich podmienky.